Regulamin BF24

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa stosunki pomiędzy Klubem a Klientem.

 

Dane klubu obsługującej Oferty i Zamówienia w Serwisie:

Nazwa: Befit24Team

Adres: ul. Wielicka 50 , 30-552 Kraków , Polska

Numer NIP: 679 319 29 18

Regon : 384934966

 

Pojęcia mające zastosowanie w Regulaminie

 

Klub: Stowarzyszenie szerzące kulturę fizyczną, oferujący w zamian zajęcia sportowe Klientom.

Użytkownik: osoba przeglądająca zawartość Serwisu, nie składająca Zamówienia.

Klient: osoba fizyczna bądź prawna składająca Zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

Zamówienie: złożone klubie przez Klienta oświadczenie woli, które jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.

Umowa: stosunek prawny Konsumenta i Klubu powstały na skutek złożenia zamówienia, dotyczący produktów i usług Klubu.

Oferta: dostępne online w Serwisie produkty i usługi oferowane przez Klub.

Serwis: strona www dostępna przez przeglądarkę internetową, umożliwiająca składanie przez Klientów Zamówień na Oferty Klubu, umożliwiająca dokonanie płatności online za pośrednictwem Operatora Płatności.

Operator Płatności: spółka świadcząca usługę obsługi płatności online, umożliwiająca opłacenie Zamówienia w Serwisie. Operatorem płatności jest

- PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399.

 

§ 1

Zasady działalności

1.         Składanie Zamówienia poprzez Serwis jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2.         Regulamin określa zasady świadczenia usług Klubu Klientom za pośrednictwem Serwisu.

3.         Klient składający Zamówienie zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa „Akceptuję Regulamin”. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu wyłącza możliwość złożenia zamówienia.

4.         Użytkownicy i Klienci Serwisu nie mogą pobierać zawartości Serwisu – Ofert, treści, zdjęć, baz danych w celu wykorzystania ich w jakiejkolwiek części.

5.         Wszelkie dane i materiały udostępnione w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

§ 2

Oferty Klubu

1.         Klub informuje, iż zajęcia sportowe są dopasowane do każdego wieku klienta.

2.         Klub ma prawo dokonywać zmian w dostępnych Ofertach w dowolnym terminie i czasie.

 

§3

Zamówienie i obsługa Zamówienia, Umowa

1.         Zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie przyciskiem Zamów teraz oznacza zawarcie Umowy z Klubem.

2.         Potwierdzenie zawarcia Umowy wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3.         W przypadku podania nieprawidłowych danych do Umowy, Klub może żądać ich skorygowania w celu dokończenia obsługi Zamówienia.

4.         Klient może śledzić status swojego Zamówienia na dedykowanej stronie Zamówienia w Serwisie.

5.         W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych:

- Imię i nazwisko

- Telefon,

- E-mail.

6.         W przypadku złożenia Zamówienia z opcją dostawy, Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia we wskazanym miejscu.

7.         Klub informuje Klienta o akceptacji rezerwacji.

8.         Klub ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku gdy:

- zaistniała siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Zamówienia (np. awaria),

- Oferta Klubu w Serwisie jest nieaktualna,

- Zamówienie wpływa z obszaru nieobsługiwanego przez Klub,

- Klub nie posiada już w Ofercie zamówionego karnetu,

- dane Klienta podane w Zamówieniu są niepoprawne i Klub nie jest w stanie dokonać ich poprawy lub weryfikacji.

9.         W powyższym przypadku Klub dokonuje pełnego zwrotu środków za złożone Zamówienie.

 

§ 4

Odstąpienie od Umowy

1.         Klient nie może odstąpić od Umowy w sytuacji gdy Klub przystąpił do przygotowania Zamówienia, co związane jest z charakteru oferowanych Usług przez Klub (produkt nie podlega ponownej sprzedaży).

2.         Klient może odstąpić od Umowy tylko w sytuacji gdy niezwłocznie, po złożeniu Zamówienia poinformuje Klub, nie później niż 2h przed zajęciami.

3.         Odstąpienie od Umowy skutkuje pełnym zwrotem płatności dokonanej przez Klienta.

Obsługa płatność

1.         Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie. Płatność może odbyć się w następujący sposób, w zależności od preferencji Klubu ustawionych w Serwisie:

- płatność online za pośrednictwem Operatora Płatności;

2. Złożenie Zamówienia oznacza obowiązek wybrania przez Klienta jednej z dostępnych form płatności.

 

§ 5

Reklamacje

1.         Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Klubu za pośrednictwem e-mail lub formularza kontaktowego.

2.         Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

§ 6

 

Newsletter z promocjami i ofertami

1.         Klikając checkbox Wysyłaj aktualne promocje w czasie składania Zamówienia, Klient zapisuje się do newslettera z aktualnymi informacjami i promocjami od Klubu.

2.         Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera przesyłając e-mail z rezygnacją. 

§ 7

 

Dane osobowe

1.         Klub przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji procesu Zamówienia i Umowy.

2.         Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych.


§ 8

Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.


1.      W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.

a.      w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1

b.      BeFit24Team zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,

c.      osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,

d.      jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,

e.      przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych",

f.       przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,

g.      w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,

h.      klientowi, któremu BeFit24Team nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:

                                                    i.     iż są one realizowane zgodnie z punktem 1 a-f,

                                                   ii.     są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.

i.       w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w §  realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.


 

Regulamin i oświadczenie uczestnictwa w treningach do zawodów OCR/NINJA dla osób pełnoletnich

1.      Jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

2.      Mój aktualny stan zdrowia pozwala mi w pełni na branie udziału w treningach. O wszystkich zmianach stanu zdrowia będę informować trenera przed rozpoczęciem zajęć.

3.      Nie jestem w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu czy innych środków psychotropowych, stymulujących czy leków, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na sprawność psychomotoryczną i ogólny stan zdrowia.

4.      W trakcie trwania zajęć będę stosować się do zaleceń trenera.

5.      Trenuję na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka odniesienia kontuzji, które mogą się zdarzyć nie z winy trenera np.: skręcenia, zwichnięcia, skaleczenia, otarcia, obicia, złamania itp.

6.      Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa, by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.

7.      Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat  mojego stanu zdrowia nie została przeze mnie pominięta ani zatajona.

8.      Zajęcia prowadzone przez trenera w których uczestniczę, mają na celu przygotowanie drużynowe do zawodów OCR oraz Ninja.