Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych art. 13. RODO:

1.      Administratorem danych osobowych jest: BeFit24 Team, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, e-mail: befit24team@gmail.com

2.      Informacja o uczestnikach będą wykorzystywane jedynie przez BeFit24 Team.

3.      Cel przetwarzania danych: zebrane dane służą realizacji obowiązków ewidencyjnych, szkoleniowych, ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania przez BeFit24 Team.

4.      Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest zgodą na przetwarzanie w powyżej określonym celu.

5.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

6.      Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej na adres administratora danych osobowych.

7.      Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.      Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania lub żądanie ich ograniczenia lub usunięcie będą skutkować brakiem możliwości udziału w zadaniach realizowanych przez BeFit24 Team.

9.      Wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video podczas realizacji akcji szkoleniowych i startowych, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w internecie.